Kallelse till årsstämma för brf Moltas

På styrelsemötet 27 april beslöt styrelsen i Brf Moltas att röstning vid årsstämma 2021 ska ske genom poströstning. Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening inkomma med poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska smittspridningen på grund av rådande Coronapandemi.

Stämman hålls enbart medelst poströstning. Här finns därför underlag för poströstning, med dagordning enligt stadgarna samt styrelsens förlag till beslut.

Alla medlemmar får en papperskopia på årsredovisningen. Den finns också att läsa under Dokument på brfmoltas.se.

Medlemmarna har rätt att skriftligen komma in med frågor till styrelsen senast tio dagar före stämman. Styrelsen ska skriftligen svara på frågorna senast fem dagar före stämman och svaren kommer finnas tillgängliga hos föreningen och publiceras på föreningens webbplats.

Den som poströstar förs in i röstlängden och anses delta vid föreningsstämman.

Om minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär bordläggning av en punkt, kommer ärendet skjutas upp till en fortsatt stämma som inte ska vara en poströstningsstämma.

Poströst lämnas eller skickas till:

Brf Moltas
Kungsgatan 7B BV
753 16 Uppsala
(den vita brevlådan bredvid hissen) eller e-postas som scannat dokument till styrelsen@brfmoltas.se.

Vårbrev

Hej alla boende i Brf Moltas!
Våren börjar krypa sig på och det är dags att uppdatera er om vad som sker i huset.

Uppsala Vatten har gått ut med information att vattenavgiften höjs med 6 procent från och med 1 april 2021. Ni boende kommer inte behövs göra något aktivt utan den nya taxan kommer att debiteras som tidigare varje kvartal.

I och med att hissen strulat på A-sidan har föreningen tecknat ett nytt serviceavtal med Kone som har hand om våra hissar. Förhoppningen med avtalet är att de ska kunna förhindra att hissen fastnar som tidigare genom att ha en bättre övervakning av hissen.

Vi planerar att under våren göra en cykelrensning på våra cykelparkeringar för att se om det går att skapa mer plats för boendes cyklar. Lappar kommer att sättas ut på alla cyklar som står på våra parkeringar inom ett par veckor. Vet du med dig att du har en cykel parkerad är det bra att hålla utkik efter lappar under den kommande perioden. Cyklar som har kvar lappar efter två veckor kommer lagerhållas nere i källaren i tre månader och Uppsala Returcyklar hjälper oss med rensningen.

Under våren har vi tagit in offerter för solceller till föreningen och kommer se över om det kan vara ett alternativ inför framtiden.

Vi har fått in frågor angående att fönsterkarmarna på huset börjar bli slitna. För infon planerar vi att de åtgärdas under våren 2022.

Styrelsen påminner alla boende i huset att visa hänsyn till grannar då vi fått mail om musik och hög ljudnivå sent om kvällar och nätter.

Grillsäsongen närmar sig och på innergården står just nu privata grillar runt grill-/uteplatsen. Vet du med dig att du har en grill som står ute på gården önskar vi att den plockas in då det inte ska stå privata grillar på innergården.

Det har kommit till vår kännedom att Telia har skickat ut felaktiga fakturor avseende Tvillingabonnemang för TV-boxar till hushåll i föreningen. Har du fått en sådan faktura och inte har dubbla TV-boxar i ditt hushåll rekommenderar vi att ni kontaktar Telia på 90 200 och ber dem dra tillbaka fakturan.

Slutligen vill vi informera att årsmötet är planerat till tisdag 25 maj, en formell kallelse kommer inom kort med mer information om tid och plats.

Vi önskar er en solig och trevlig vår,
Styrelsen Brf Moltas

Byte av fiberutrustning/Internet and TV upgrade

Hej medlemmar!

Som vi tidigare informerat kommer en uppgradering av vår fiberutrustning att ske 15 december.

En tekniker kommer hit och genomför en uppgradering av switcharna i källaren för att vårt hus ska klara av den höjda hastigheten. Själva bytet innebära normalt en kort störning i uppkopplingen hos samtliga hushåll under några minuter förutsatt att teknikerna inte stöter på några problem.

Inför bytet kommer samtliga hushåll erhålla varsin switch, TV-box och TV-kontroll. Några i styrelsen kommer (med munskydd) den här veckan att gå runt och dela ut dessa under flera tillfällen. Ni kan kontakta oss om ni inte har erhållit er switch så löser vi det.

Switchen ni erhåller ska enligt rekommendationer från Telia bytas under måndag eftermiddag/kväll 14 december, och om du vet med dig att du inte kommer vara hemma då kan switchen bytas tidigare. Byts switchen i lägenheten efter teknikern varit här den 15 december finns det risk att er uppkoppling inte kommer fungerar, då hänvisar vi er till Halebop-kundsupport som efter bytet kommer att vara vår leverantör av internet.

Instruktioner för installation medföljer i förpackningen till switchen, om någon vill ha hjälp att installera den kan ni maila styrelsen alternativt kontakta någon av nedanstående nummer.
Bytet av TV-box och TV-kontroll är frivilligt även om samtliga hushåll kommer erhålla nya.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Moltas
styrelsen snabel-a brfmoltas punkt se

Kontaktuppgifter för frågor eller hjälp med bytet
Simon Varedian
Johanna Börs

==================

Notification about internet and TV upgrade
The house will get faster internet connection December 15th. Because of that, the IT-switch in each apartment has to be replaced with a new one. The directors of brf Moltas will several times this week walk around and distribute them. You should install the new switch on Monday afternoon/evening December 14th.
You will also receive a new TV-box and remote control.

Please contact
Simon Varedian or
Johanna Börs or
styrelsen aaattt brfmoltas dott se
if you have any questions or if we haven’t been able to pass you the equipment.

Höstinformation till boende i brf Moltas

Förändringar för TV, bredband och telefoni

Brf Moltas har tecknat ett nytt avtal för leverans av TV och bredband. Bredband kommer att levereras av Halebop och TV även fortsättningsvis av Telia. Det nya avtalet kommer att innebära lägre kostnad för föreningen, snabbare bredband och uppdatering av gammal hårdvara.
Vad innebär det nya avtalet?
Bredband
• Bredbandet kommer att bli markant snabbare: från 10 mbit/s till 1000 mbit/s. Detta betyder att du som idag betalar extra för snabbare bredband sparar en slant varje månad.
TV
• Om du idag har utökad TV från Telia (utanför det kollektiva avtalet) kommer detta att fungera även efter bytet.
• Du kommer att erhålla en ny TV-box. TV kommer även fortsättningsvis att fungera med den befintliga TV-boxen, men då befintlig TV-box är ca 10 år gammal är det dags att byta ut den för att undvika framtida störningar, samt att den nya TV-boxen har modernare funktioner. Föreningen kommer att tillhandahålla alla hushåll med en ny TV-box inför bytet och den gamla TV-boxen återvinner du som elektronik på närmaste återvinningscentral (ej i föreningens soprum). Den nya TV-boxen behöver, precis som befintlig, nätverksanslutning, HDMI-anslutning samt el-anslutning.
• Kanalutbudet kommer inte att förändras markant från befintligt utbud. Det nya utbudet blir enligt följande:

Mailfunktionen (och eventuella andra mervärdestjänster)
• Alla tjänster kopplade till det befintliga avtalet kommer att avslutas. Detta innebär att om du har exempelvis din mailadress kopplat till det befintliga avtalet med Telia, så kommer den inte att fungera när det nya avtalet börjar gälla. Det finns tyvärr inget sätt att kunna behålla sin mailadress, då Telia inte längre erbjuder mailtjänster kopplat till sina övriga tjänster. Notera att alla som har en mailadress från Telia idag, behöver skaffa en ny mailadress (exempelvis via Gmail, Hotmail eller outlook) och anmäla bytet till relevanta företag. Denna process bör påbörjas så snart som möjligt.
Telefoni
• Bredbandstelefoni kommer inte att ingå i avtalet, utan det skaffar man själv. Om man önskar ha kvar sin bredbandstelefoni så behöver man koppla om från det kollektiva avtalet till ett eget, exempelvis med Telia. Kostnaden för ett privat abonnemang för bredbandstelefoni hos Telia ligger på ca 149 kr/månad. Omkopplingen gör man enklast genom att ringa till Telia på 020-202070.
Vad ska jag tänka på praktiskt?
• Brf Moltas kommer även fortsättningsvis att stå för kostnaden för TV och bredband, notera dock att det nya avtalet medför en kostnad för er som önskar behålla eller införskaffa bredbandstelefoni. Bredbandstelefoni och mailfunktionen hos Telia försvinner.
• Den bredbandswitch och switch för TV ni har idag, behåller ni (ni behöver alltså inte koppla om eller byta någonting i ”skåpet” i lägenheten). Den enda hårdvara som kommer att bytas ut är TV-boxen, samt den kollektiva switchen i källaren.
• Bytet kommer inte medföra några stora störningar. Möjligen kommer ni att kopplas bort under en mycket kort stund då teknikerna byter över din lägenhet från den gamla kollektiva switchen till den nya. Om bredband och TV inte automatiskt fungerar igen, brukar det räcka med att man startar om enheterna för att det ska fungera som vanligt.
• Ingen installation behöver utföras praktiskt i din lägenhet.
När sker ändringen?
Datum för bytet kommer att meddelas så snart styrelsen erhåller ett datum för bytet.

Som ni kan läsa ovan är det bara att sitta lugnt i båten och vänta på att ni snart ska kunna surfa med en betydligt högre hastighet, vilket kommer underlätta all digitalisering i hemmet. 

Gårdens grindar

Grindarna på gården är slitna och kommer att ses över under hösten. Det kommer inte ske någon förändring i storlek, funktion eller utseende, dock kommer de grindar som behöver det, stabiliseras upp och lagas.
Grinden mot Skolgatan kommer att vändas, för att underlätta ”den automatiska” stängningen. Grinden kommer iom vändningen att öppnas inåt och därmed blir nerförsbacken en fördel för stängningen av grinden.

Har du frågor kopplat till informationen är du välkommen att kontakta styrelsen på: Styrelsen@brfmoltas.se
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen brf Moltas

Kallelse till årsstämma för brf Moltas

Alla medlemmar kallas härmed till föreningsstämma torsdag 4 juni kl 19:00 i styrelserummet ute på gården. Vid dåligt väder är vi i källaren. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 24 maj.

Förslag på dagordning:
1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2) Val av ordförande på stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Fastställande av dagordningen
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning
8) Föredragning av revisionsberättelsen
9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
12) Beslut om arvoden
Förslag: Den kommande styrelse får arvoderas på totalt 40 000 kr.
13) Eventuella motioner
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
15) Val av revisor och suppleant
16) Val av valberedning
17) Övriga ärenden
Högre grindar med lås runt gården, se bilagan från brf Brandsoldaten. Moltas styrelse undrar vad ni tycker om förslaget.

Kontakta ledamoten Henrik Witt-Strömer om du är intresserad av styrelseuppdrag.

Välkomna!

Medlemsinformation

Hej alla boende! Vi har några saker att informera om:

Avgiftshöjning nästa år

Avgiften höjs med 3% från och med januari. Enligt underhållsplanen bör vi avsätta 261 000 kr/år och det gör att vi i dagsläget har ett negativt resultat efter avsättning till reparationsfonden. Föreningen kommer behöva höja ytterligare kommande år för att få ett positivt resultat. Dessutom tillkommer hel fastighetsavgift 2021 och förmodade räntehöjningar i framtiden.

Ny vattenavgift

Från april nästa år förändrar Uppsala Vatten sin taxa. En fast avgift avgift införs på 120 kr per månad och lägenhet. Samtidigt sänks kostnaden för kallvatten till 20 kr/kbm och för varmvatten till 60 kr/kbm. Föreningen kommer justera debiteringen enligt detta.

God jul önskar styrelsen!

Uppdaterade trivselregler

Styrelsen har beslutat om nya trivselregler. Förutom några omdisponeringar och borttagning av punkter som ändå finns i stadgarna har tre saker lagts till: förbud mot rastning av hundar, att leksaker på gården ska plockas bort och att grindarna skall hållas stängda.

Ni hittar reglerna under Dokument och de finns även uppsatta på anslagstavlorna vid ytterdörrarna mot Kungsgatan.

Kallelse till årsstämma för brf Moltas

Alla medlemmar kallas härmed till föreningsstämma onsdag 15 maj kl 19:30 i styrelserummet i källaren. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 8 maj.

Förslag på dagordning:
1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2) Val av ordförande på stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Fastställande av dagordningen
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning
8) Föredragning av revisionsberättelsen
9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
12) Beslut om arvoden
Förslag: 40 000 kr med denna fördelning:

Henrik Fredrik David Patrik Jens Sören Joan Amela
Arvode: 5 853,66 11 707,32 4 878,05 2 926,83 2 926,83 4 878,05 5 853,66 975,61

13) Eventuella motioner
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
15) Val av revisor och suppleant
16) Val av valberedning
17) Övriga ärenden

Årsredovisningen finns utlagd på föreningens webbsida, http://brfmoltas.se/ under Dokument.

Kontakta valberedaren Johan Gustafsson om du är intresserad av styrelseuppdrag.

Välkomna!

Information från styrelsen

Höjning av avgiften

Avgiften höjs med 2% från och med oktober eftersom föreningen behöver avsätta mer till framtida underhåll. Ekonomin i övrigt ser bra ut tack vare låga räntor på lånen.

Stamspolning

Spolning är bokad till vecka 39. Mer information kommer senare.

Cykelrensning

Eftersom cykelställen ofta är fulla utanför Kungsgatan kommer en rensning att genomföras. Vi sätter lappar på alla cyklar och de som har kvar lapparna efter en fastställd tid kommer flyttas ner till källaren. Om ingen ägare hör av sig efter 6 månader får polisen cykeln.

Kallelse till årsstämma för brf Moltas

Alla medlemmar kallas härmed till föreningsstämma måndag 4 juni kl 19:30 i styrelserummet i källaren.

Förslag på dagordning:

1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).

2) Val av ordförande på stämman

3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare

4) Fastställande av dagordningen

5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

7) Föredragning av styrelsens årsredovisning

8) Föredragning av revisionsberättelsen

9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

12) Beslut om arvoden

Förslag: 40 000 kr delas ut efter närvaro på styrelsemötena.

Johan Fredrik David Joan Henrik Sören Patrik Amela
Andel av arvodet: 10,00 % 16,67 % 16,67 % 6,67 % 10,00 % 16,67 % 10,00 % 13,33 %
Arvode: 4 000,00 6 666,67 6 666,67 2 666,67 4 000,00 6 666,67 4 000,00 5 333,33

13) Eventuella motioner

* Ändring av stadgar. Se förslag nedanför.

14) Val av styrelseledamöter och suppleanter

15) Val av revisor och suppleant

16) Val av valberedning

17) Övriga ärenden

* Information om höjning av årsavgiften. Se text nedanför.

Årsredovisningen skickas med i den här kallelsen och finns även utlagd på föreningens webbsida, http://brfmoltas.se/.

Kontakta valberedaren Frank Björklund om du är intresserad av styrelseuppdrag.

Välkomna!

Förslag på ändring av stadgarna:

§5: Ändra ”normalt inom en månad” till ”normalt inom tre veckor”.

§9: Lägg till efter första stycket: ”Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make, registrerad partner eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen och är bosatt i föreningens hus.”

§10: Ersätta andra stycket med ”Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.
För giltigt beslut erfordras enhällighet när för beslutförhet minsta antalet ledamöter är närvarande.”

§14: Ändra ”minst en månad före den föreningsstämma” till ”minst sex veckor före den föreningsstämma…” och ”senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma…” till ”senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma”.

§15: Ändra ”senast två veckor…” till ”senast tre veckor”.

§16: Ersätta första stycket med ”Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före juni månads utgång.”

§17: Ersätta andra stycket med ”Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller till samtliga medlemmar genom utdelning, brev via postbefodran eller elektroniskt, dvs via e-post eller SMS. Om kallelse sker via e-post eller SMS skall medlem skriftligen godkänt detta kallelsesätt. Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämman. Detta gäller ordinarie och extra stämma samt stämma som behandlar stadgeändring, likvidation och fusion.”.
Det sista stycket tas bort.

§18: Stycket ersätts med ”Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.”

§27: Innehållet ersätts med ”Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till skada eller olägenhet för föreningen. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, t ex ändring i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, gas eller vatten utgör alltid väsentlig förändring.”

§32: Innehållet ersätts med ”Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även mark och förråd, om sådan ingår i upplåtelsen.

Till lägenheten räknas:

ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten – till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet
• till ytterdörr hörande handtag, ringklocka och lås inklusive nycklar; bostadsrättshavaren svarar även för all målning förutom målning av ytterdörrens yttersida
• icke bärande innerväggar samt ytbeläggning på rummets alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt

lägenhetens lister, foder och inner- och ytterdörrar

ifråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning

elektrisk golvvärme

eldstäder, dock ej tillhörande rökgångar

ventiler till ventilationskanaler

säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och

fasta armaturer

brandvarnare

fönster- och dörrglas och till fönster och dörr hörande beslag och handtag samt

all målning förutom utvändig målning; motsvarande gäller för balkongdörr

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för

till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt

inredning, belysningsarmaturer

vitvaror, sanitetsporslin

golvbrunn inklusive klämring

rensning av golvbrunn

tvättmaskin/torktumlare inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning

kranar och avstängningsventiler

ventilationsfläkt

elektrisk handdukstork

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat
• vitvaror

köksfläkt, ventilationsdon

diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning

kranar och avstängningsventiler

Bostadsrättshavaren svarar dock inte för reparation av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten om föreningen försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller rökgångar och ventilationskanaler.

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för enligt föregående stycke.

Om lägenheten är utrustad med balkong svarar bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning.

Hör till lägenheten förråd eller annat lägenhetskomplement skall bostadsrättshavaren iaktta ordning, sundhet och gott skick i fråga om sådant utrymme.”

§44: Ny paragraf mellan §43 och §44: ”Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlems- och lägenhetsförteckning. Styrelse och förvaltare har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen/personuppgiftsförordningen.

Bostadsrättshavaren har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrättslägenhet.”

Kommentar om höjning av årsavgiften

Enligt underhållsplanen planeras kostnaden för underhållet de kommande 30 åren vara:

År Kostnad tkr för tre år
16-18

55

19-21

91

22-24

208

25-27

689

28-30

1 596

31-33

106

34-36

697

37-39

134

40-42

3 866

43-45

355

Totalt

7 797

Kostnad/år

260

Idag avsätter vi 99 000 kr för underhåll jämfört med det planerade 260 000 kr. En direkt höjning av årsavgiften för att täcka kostnaden skulle innebära ett påslag på drygt 12%. Eftersom de större underhållen kommer äga rum först 2025 kan vi istället öka avgiften etappvis, förslagsvis 2% årligen under flera år.

Föreningens andra kostnader förväntas också öka. Speciellt räntorna på lånen (0,430-0.435%) är ovanligt låga.

Moltas har sedan föreningen bildades aldrig höjt avgiften och nu måste vi börja göra det för att inte få eftersatt underhåll eller chockhöjda årsavgifter i framtiden.