Kallelse till årsstämma för brf Moltas

På styrelsemötet 27 april beslöt styrelsen i Brf Moltas att röstning vid årsstämma 2021 ska ske genom poströstning. Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening inkomma med poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska smittspridningen på grund av rådande Coronapandemi.

Stämman hålls enbart medelst poströstning. Här finns därför underlag för poströstning, med dagordning enligt stadgarna samt styrelsens förlag till beslut.

Alla medlemmar får en papperskopia på årsredovisningen. Den finns också att läsa under Dokument på brfmoltas.se.

Medlemmarna har rätt att skriftligen komma in med frågor till styrelsen senast tio dagar före stämman. Styrelsen ska skriftligen svara på frågorna senast fem dagar före stämman och svaren kommer finnas tillgängliga hos föreningen och publiceras på föreningens webbplats.

Den som poströstar förs in i röstlängden och anses delta vid föreningsstämman.

Om minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär bordläggning av en punkt, kommer ärendet skjutas upp till en fortsatt stämma som inte ska vara en poströstningsstämma.

Poströst lämnas eller skickas till:

Brf Moltas
Kungsgatan 7B BV
753 16 Uppsala
(den vita brevlådan bredvid hissen) eller e-postas som scannat dokument till styrelsen@brfmoltas.se.