Kallelse till årsstämma för brf Moltas

Alla medlemmar kallas härmed till föreningsstämma onsdag 15 maj kl 19:30 i styrelserummet i källaren. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 8 maj.

Förslag på dagordning:
1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2) Val av ordförande på stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Fastställande av dagordningen
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning
8) Föredragning av revisionsberättelsen
9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
12) Beslut om arvoden
Förslag: 40 000 kr med denna fördelning:

Henrik Fredrik David Patrik Jens Sören Joan Amela
Arvode: 5 853,66 11 707,32 4 878,05 2 926,83 2 926,83 4 878,05 5 853,66 975,61

13) Eventuella motioner
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
15) Val av revisor och suppleant
16) Val av valberedning
17) Övriga ärenden

Årsredovisningen finns utlagd på föreningens webbsida, http://brfmoltas.se/ under Dokument.

Kontakta valberedaren Johan Gustafsson om du är intresserad av styrelseuppdrag.

Välkomna!