Extra stämma onsdag 14 juni kl 19

Hej!

Alla medlemmar kallas härmed till extra föreningsstämma onsdag 14 juni kl 19:00 i styrelserummet i källaren.

Förslag på dagordning:

1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2) Val av ordförande på stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Fastställande av dagordningen
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Beslut om arvoden till föregående styrelse (se nedanför)
8) Mötet avslutas

Välkomna!

Förslag om styrelsearvoden

På den ordinarie årsstämman hade styrelsen inget utarbetat förslag om arvoden och därför sköts frågan upp. Den nya styrelsen föreslår att ledamöterna arvoderas efter närvaron på styrelsemötena. Under perioden 2016-06-07 – 2017-05-23 har 7 protokollförda möten ägt rum med följande närvaro:

  • Fredrik och Johan: 100%
  • David: 86%
  • Joan: 57%
  • Alexander: 0%
  • Sören: 57%
  • Patrik: 43%

Föreslaget totalbelopp för hela arvoderingsposten är 20 000 kr.

Styrelsen föreslår att

  • Johan och Fredrik arvoderas 4 516 kr,
  • David arvoderas 3 871 kr,
  • Joan och Sören arvoderas 2 581 kr och att
  • Patrik arvoderas 1 935 kr.