Kallelse till ny extra stämma

Extra stämma onsdag 2015-11-11 kl 19:00 i källarkorridoren

Dagordning

1) Upprättande av röstlängd
2) Val av mötesordförande
3) Val av mötessekreterare
4) Fastställande av dagordning
5) Val av två justeringspersoner
6) Beslut om stadgeändring:

1) Särskild ersättning för andrahandsuthyrning. Förslag:
att lägga till följande stycke i §7 i stadgarna:
”Avgift för andrahandsuthyrning kan tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete vid andrahandsuthyrning får av bostadsrättshavaren uttas avgift för andrahandsuthyrning med belopp motsvarande högst 10 % av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring vid tidpunkten för ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning av bostadsrätt.”

2) Avskrivning – att föreningen får gå med förlust med anledning av förändrat regelverk som trädde i kraft vid årsskiftet. Förslag:
att ersätta ordet ”kostnader” i §7 andra stycket i stadgarna med ordet ”utgifter”.

7) Övrig information till och från styrelsen

För att stadgeändringarna ska gå igenom ska exakt samma förslag beslutas om på det här mötet som på extrastämman i september.

Med vänliga hälsningar
Fredrik Edemar, sekreterare i brf Moltas