Kallelse till årsstämma för brf Moltas

Alla medlemmar kallas härmed till föreningsstämma torsdag 4 juni kl 19:00 i styrelserummet ute på gården. Vid dåligt väder är vi i källaren. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 24 maj.

Förslag på dagordning:
1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2) Val av ordförande på stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Fastställande av dagordningen
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning
8) Föredragning av revisionsberättelsen
9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
12) Beslut om arvoden
Förslag: Den kommande styrelse får arvoderas på totalt 40 000 kr.
13) Eventuella motioner
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
15) Val av revisor och suppleant
16) Val av valberedning
17) Övriga ärenden
Högre grindar med lås runt gården, se bilagan från brf Brandsoldaten. Moltas styrelse undrar vad ni tycker om förslaget.

Kontakta ledamoten Henrik Witt-Strömer om du är intresserad av styrelseuppdrag.

Välkomna!