Extra stämma torsdag 2018-04-12 kl 19:00 i källaren

Hej alla boende i huset!
Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats vilket innebär att Moltas måste uppdatera sina stadgar med bl.a. nya kallelsetider och tiden för när revisorn ska få årsredovisningen. I samband med det föreslår styrelsen andra ändringar som är hämtade från Mediators normalstadgar: tillåta närstående boende icke-medlemmar att sitta med i styrelsen, tillåta datalagring av medlems- och lägenhetsförteckning, precisera sista motionsdag och revidera de boendes ansvar i lägenheten.

Här finns stadgarna upplagda i sin helhet med ändringarna markerade med gul bakgrundsfärg.
För att stadgeändringarna ska gå igenom ska exakt samma förslag beslutas om på två möten: den här extrastämman och annan stämma, som blir årsmötet senare i vår. Det andra beslutet kräver två tredjedels majoritet.
Hälsningar
styrelsen genom Fredrik, sekreterare

Dagordning

1) Upprättande av röstlängd
2) Val av mötesordförande
3) Val av mötessekreterare
4) Fastställande av dagordning
5) Val av två justeringspersoner
6) Förslag på ändring av stadgarna:
§5: Ändra ”normalt inom en månad” till ”normalt inom tre veckor”.
§9: Lägg till efter första stycket: ”Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make, registrerad partner eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen och är bosatt i föreningens hus.”
§10: Ersätta andra stycket med ”Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.
För giltigt beslut erfordras enhällighet när för beslutförhet minsta antalet ledamöter är närvarande.”
§14: Ändra ”minst en månad före den föreningsstämma” till ”minst sex veckor före den föreningsstämma…” och ”senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma…” till ”senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma”.
§15: Ändra ”senast två veckor…” till ”senast tre veckor”.
§16: Ersätta första stycket med ”Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före juni månads utgång.”
§17: Ersätta andra stycket med ”Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller till samtliga medlemmar genom utdelning, brev via postbefodran eller elektroniskt, dvs via e-post eller SMS. Om kallelse sker via e-post eller SMS skall medlem skriftligen godkänt detta kallelsesätt. Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämman. Detta gäller ordinarie och extra stämma samt stämma som behandlar stadgeändring, likvidation och fusion.”.
Det sista stycket tas bort.
§18: Stycket ersätts med ”Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.”
§27: Innehållet ersätts med ”Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till skada eller olägenhet för föreningen. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.
Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, t ex ändring i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, gas eller vatten utgör alltid väsentlig förändring.”
§32: Innehållet ersätts med ”Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även mark och förråd, om sådan ingår i upplåtelsen.
Till lägenheten räknas:
• ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten – till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet
• till ytterdörr hörande handtag, ringklocka och lås inklusive nycklar; bostadsrättshavaren svarar även för all målning förutom målning av ytterdörrens yttersida
• icke bärande innerväggar samt ytbeläggning på rummets alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt
• lägenhetens lister, foder och inner- och ytterdörrar
• ifråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning
• elektrisk golvvärme
• eldstäder, dock ej tillhörande rökgångar
• ventiler till ventilationskanaler
• säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och
• fasta armaturer
• brandvarnare
• fönster- och dörrglas och till fönster och dörr hörande beslag och handtag samt
• all målning förutom utvändig målning; motsvarande gäller för balkongdörr
I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för
• till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt
• inredning, belysningsarmaturer
• vitvaror, sanitetsporslin
• golvbrunn inklusive klämring
• rensning av golvbrunn
• tvättmaskin/torktumlare inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
• kranar och avstängningsventiler
• ventilationsfläkt
• elektrisk handdukstork
I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat
• vitvaror
• köksfläkt, ventilationsdon
• diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
• kranar och avstängningsventiler
Bostadsrättshavaren svarar dock inte för reparation av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten om föreningen försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller rökgångar och ventilationskanaler.
För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.
Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för enligt föregående stycke.
Om lägenheten är utrustad med balkong svarar bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning.
Hör till lägenheten förråd eller annat lägenhetskomplement skall bostadsrättshavaren iaktta ordning, sundhet och gott skick i fråga om sådant utrymme.”
§44: Ny paragraf mellan §43 och §44: ”Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlems- och lägenhetsförteckning. Styrelse och förvaltare har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen/personuppgiftsförordningen.
Bostadsrättshavaren har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrättslägenhet.”

Extra stämma onsdag 14 juni kl 19

Hej!

Alla medlemmar kallas härmed till extra föreningsstämma onsdag 14 juni kl 19:00 i styrelserummet i källaren.

Förslag på dagordning:

1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2) Val av ordförande på stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Fastställande av dagordningen
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Beslut om arvoden till föregående styrelse (se nedanför)
8) Mötet avslutas

Välkomna!

Förslag om styrelsearvoden

På den ordinarie årsstämman hade styrelsen inget utarbetat förslag om arvoden och därför sköts frågan upp. Den nya styrelsen föreslår att ledamöterna arvoderas efter närvaron på styrelsemötena. Under perioden 2016-06-07 – 2017-05-23 har 7 protokollförda möten ägt rum med följande närvaro:

  • Fredrik och Johan: 100%
  • David: 86%
  • Joan: 57%
  • Alexander: 0%
  • Sören: 57%
  • Patrik: 43%

Föreslaget totalbelopp för hela arvoderingsposten är 20 000 kr.

Styrelsen föreslår att

  • Johan och Fredrik arvoderas 4 516 kr,
  • David arvoderas 3 871 kr,
  • Joan och Sören arvoderas 2 581 kr och att
  • Patrik arvoderas 1 935 kr.

Kallelse till årsstämma för brf Moltas

Alla medlemmar kallas härmed till föreningsstämma tisdagen 23 maj kl 19:00 i styrelserummet i källaren.

Förslag på dagordning:
1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2) Val av ordförande på stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Fastställande av dagordningen
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning
8) Föredragning av revisionsberättelsen
9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
12) Beslut om arvoden
13) Eventuella motioner
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
15) Val av revisor och suppleant
16) Val av valberedning
17) Övriga ärenden

Årsredovisningen finns utlagd på föreningens webbsida.

Kontakta valberedaren Desiree om du är intresserad av styrelseuppdrag.

Information till boende i brf Moltas

Årsstämma

Tisdag 23 maj är det dags för årsstämma. Kallelse och exakt tid och plats kommer senare.

Motioner ska vara inlämnade skriftligen till styrelsen senast söndag 7 maj. På mötet kommer det också finnas en punkt för frågestund med styrelsen.

Kontakta valberedaren Desirée Koslin i lgh B1301 om du är intresserad av att sitta med i styrelsen.

Stamspolning

Eftersom många lägenheter har problem med sina avlopp har styrelsen beslutat om en gemensam spolning av stammarna i kök och badrum.

Hantverkarna kommer besöka huset vid två tillfällen och det är frivilligt att släppa in dem. Mer information kommer senare.

Objuden gäst hos grannarna

Våra grannar i brf Brandsoldaten och Brandbilen har fått en objuden nattgäst som har sovit över och gjort inbrottsförsök. Vi vill uppmana er att inte släppa in främmande personer i huset och se till att ytterdörrarna stängs igen helt efter er.

Vattenskadan på taket

Efter många diskussioner med Peab har styrelsen till slut accepterat att stå för lejonparten av kostnaden efter vattenskadan.

Försenade avier

Avierna för juni, juli och augusti har blivit försenade och har delats ut i brevlådorna först ikväll.

Eftersom sista betalningsdagen för juni är nu på torsdag har jag bett Mediator att skjuta fram tidsgränsen.

De som betalar med autogiro får inte längre någon utskriven faktura. Om du vill ha det: skaffa e-faktura istället.

Kallelse till årsstämma för brf Moltas

Alla medlemmar kallas härmed till föreningsstämma tisdagen 7 juni kl 18:30 på Hotel Linné (Skolgatan 45).

Förslag på dagordning:
1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2) Val av ordförande på stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Fastställande av dagordningen
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning
8) Föredragning av revisionsberättelsen
9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
12) Beslut om arvoden
13) Val av styrelseledamöter och suppleanter
14) Val av revisor och suppleant
15) Ev. val av valberedning
16) Övriga ärenden

Kontakta valberedarna Desiree Koslin och Karin Sundberg om du är intresserad av styrelseuppdrag.

Välkomna!

PS: Det bjuds på fika!