Kallelse till årsstämma för brf Moltas

Alla medlemmar kallas härmed till föreningsstämma måndag 4 juni kl 19:30 i styrelserummet i källaren.

Förslag på dagordning:

1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).

2) Val av ordförande på stämman

3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare

4) Fastställande av dagordningen

5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

7) Föredragning av styrelsens årsredovisning

8) Föredragning av revisionsberättelsen

9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

12) Beslut om arvoden

Förslag: 40 000 kr delas ut efter närvaro på styrelsemötena.

Johan Fredrik David Joan Henrik Sören Patrik Amela
Andel av arvodet: 10,00 % 16,67 % 16,67 % 6,67 % 10,00 % 16,67 % 10,00 % 13,33 %
Arvode: 4 000,00 6 666,67 6 666,67 2 666,67 4 000,00 6 666,67 4 000,00 5 333,33

13) Eventuella motioner

* Ändring av stadgar. Se förslag nedanför.

14) Val av styrelseledamöter och suppleanter

15) Val av revisor och suppleant

16) Val av valberedning

17) Övriga ärenden

* Information om höjning av årsavgiften. Se text nedanför.

Årsredovisningen skickas med i den här kallelsen och finns även utlagd på föreningens webbsida, http://brfmoltas.se/.

Kontakta valberedaren Frank Björklund om du är intresserad av styrelseuppdrag.

Välkomna!

Förslag på ändring av stadgarna:

§5: Ändra ”normalt inom en månad” till ”normalt inom tre veckor”.

§9: Lägg till efter första stycket: ”Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make, registrerad partner eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen och är bosatt i föreningens hus.”

§10: Ersätta andra stycket med ”Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.
För giltigt beslut erfordras enhällighet när för beslutförhet minsta antalet ledamöter är närvarande.”

§14: Ändra ”minst en månad före den föreningsstämma” till ”minst sex veckor före den föreningsstämma…” och ”senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma…” till ”senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma”.

§15: Ändra ”senast två veckor…” till ”senast tre veckor”.

§16: Ersätta första stycket med ”Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före juni månads utgång.”

§17: Ersätta andra stycket med ”Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller till samtliga medlemmar genom utdelning, brev via postbefodran eller elektroniskt, dvs via e-post eller SMS. Om kallelse sker via e-post eller SMS skall medlem skriftligen godkänt detta kallelsesätt. Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämman. Detta gäller ordinarie och extra stämma samt stämma som behandlar stadgeändring, likvidation och fusion.”.
Det sista stycket tas bort.

§18: Stycket ersätts med ”Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.”

§27: Innehållet ersätts med ”Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till skada eller olägenhet för föreningen. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, t ex ändring i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, gas eller vatten utgör alltid väsentlig förändring.”

§32: Innehållet ersätts med ”Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även mark och förråd, om sådan ingår i upplåtelsen.

Till lägenheten räknas:

ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten – till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet
• till ytterdörr hörande handtag, ringklocka och lås inklusive nycklar; bostadsrättshavaren svarar även för all målning förutom målning av ytterdörrens yttersida
• icke bärande innerväggar samt ytbeläggning på rummets alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt

lägenhetens lister, foder och inner- och ytterdörrar

ifråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning

elektrisk golvvärme

eldstäder, dock ej tillhörande rökgångar

ventiler till ventilationskanaler

säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och

fasta armaturer

brandvarnare

fönster- och dörrglas och till fönster och dörr hörande beslag och handtag samt

all målning förutom utvändig målning; motsvarande gäller för balkongdörr

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för

till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt

inredning, belysningsarmaturer

vitvaror, sanitetsporslin

golvbrunn inklusive klämring

rensning av golvbrunn

tvättmaskin/torktumlare inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning

kranar och avstängningsventiler

ventilationsfläkt

elektrisk handdukstork

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat
• vitvaror

köksfläkt, ventilationsdon

diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning

kranar och avstängningsventiler

Bostadsrättshavaren svarar dock inte för reparation av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten om föreningen försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller rökgångar och ventilationskanaler.

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för enligt föregående stycke.

Om lägenheten är utrustad med balkong svarar bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning.

Hör till lägenheten förråd eller annat lägenhetskomplement skall bostadsrättshavaren iaktta ordning, sundhet och gott skick i fråga om sådant utrymme.”

§44: Ny paragraf mellan §43 och §44: ”Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlems- och lägenhetsförteckning. Styrelse och förvaltare har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen/personuppgiftsförordningen.

Bostadsrättshavaren har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrättslägenhet.”

Kommentar om höjning av årsavgiften

Enligt underhållsplanen planeras kostnaden för underhållet de kommande 30 åren vara:

År Kostnad tkr för tre år
16-18

55

19-21

91

22-24

208

25-27

689

28-30

1 596

31-33

106

34-36

697

37-39

134

40-42

3 866

43-45

355

Totalt

7 797

Kostnad/år

260

Idag avsätter vi 99 000 kr för underhåll jämfört med det planerade 260 000 kr. En direkt höjning av årsavgiften för att täcka kostnaden skulle innebära ett påslag på drygt 12%. Eftersom de större underhållen kommer äga rum först 2025 kan vi istället öka avgiften etappvis, förslagsvis 2% årligen under flera år.

Föreningens andra kostnader förväntas också öka. Speciellt räntorna på lånen (0,430-0.435%) är ovanligt låga.

Moltas har sedan föreningen bildades aldrig höjt avgiften och nu måste vi börja göra det för att inte få eftersatt underhåll eller chockhöjda årsavgifter i framtiden.