Kallelse till årsstämma för brf Moltas

Alla medlemmar kallas härmed till föreningsstämma måndag 22 maj kl 19:00 styrelserummet i källaren. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 8 maj.

Förslag på dagordning:
1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2) Val av ordförande på stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Fastställande av dagordningen
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning
8) Föredragning av revisionsberättelsen
9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
12) Beslut om arvoden
Förslag: Den kommande styrelsen får arvoderas på totalt 85% av prisbasbeloppet för 2023, d.v.s. 45 475 kr.
13) Eventuella motioner
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
15) Val av revisor och suppleant
16) Val av valberedning
17) Övriga ärenden. Ingen beslutspunkt.

Alla medlemmar har fått en papperskopia av årsredovisningen. Den finns också att läsa under Dokument på brfmoltas.se.

Kontakta ordförande Johan Mörner om du är intresserad av styrelseuppdrag.

Välkomna!

Höjning av avgiften

Hej alla i brf Moltas,

På grund av ökade kostnader har styrelsen beslutet om att höja avgiften med 5% vid årsskiftet. Förutom räntekostnader har utgifterna för fjärrvärme, vatten, fastighetsskötsel och andra tjänster också ökat som följd av inflationen.

Höjningen täcker inte allt budgeterat underskott pga de ökade kostnaderna, så vi räknar med att tvingas till ytterligare höjningar de kommande åren för att komma ikapp.

Information från styrelsen i huset

Hej alla boende i brf Moltas! Vi har några saker att informera om:

Ny ordförande

Henrik Witt-Strömer har tillfälligt flyttat från huset. Vår nya ordförande är Johan Mörner.

Solceller

Kommunen har beviljat bygglov för solpaneler och vi inväntar nu en slutgiltig offert från leverantören vi har valt.

Cyklar i barnvagnsförrådet

Barnvagnsförrådet är som namnet antyder till för barnvagnar, inte cyklar. Ni som har ställt era cyklar där måste flytta dem. Det finns cykelförvaring längst bort i källarkorridoren vid A-porten och utanför huset.

Lösa föremål i trapphuset

Ställ inte saker i allmänna utrymmen som kan brinna eller försvåra utrymning, såsom cyklar, barnvagnar och soppåsar!

Kallelse till årsstämma för brf Moltas

Alla medlemmar kallas härmed till föreningsstämma tisdag 31 maj kl 19:00 i ute på gården. Vid dåligt väder är vi i källaren. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 22 maj.

Förslag på dagordning:
1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2) Val av ordförande på stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Fastställande av dagordningen
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning
8) Föredragning av revisionsberättelsen
9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
12) Beslut om arvoden
Förslag: Den kommande styrelse får arvoderas på totalt 40 000 kr.
13) Eventuella motioner
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
15) Val av revisor och suppleant
16) Val av valberedning
17) Övriga ärenden. Ingen beslutspunkt.

Alla medlemmar har fått en papperskopia av årsredovisningen. Den finns också att läsa under Dokument på brfmoltas.se.

Kontakta Henrik Witt-Strömer om du är intresserad av styrelseuppdrag.

Välkomna!

Information från styrelsen i huset

Hej alla boende! Vi har några saker att informera om:

Höjning av avgiften

Avgiften höjs med 2% från och med januari eftersom föreningen behöver avsätta mer till framtida underhåll. Ekonomin ser bra ut tack vare låga räntor på lånen.

Vi räknar också med att kostnaderna för el och vatten kommer att öka så en justering av debiteringen för detta sker förmodligen under nästa år.

Ny ordförande

Åsa Zade ska flytta från huset och Henrik Witt-Strömer blir vår nya ordförande från 1 januari 2022. Han har varit ordförande i föreningen tidigare.

Fönsterrenovering

Styrelsen har beslutat att anlita Andrés Måleri som ska måla om fönsterkarmar och träfasaden på huset. Hantverkarna behöver gå in i lägenheterna för att komma åt balkongerna. Styrelsen återkommer nästa år med mer information.

Solceller

Vi har tagit in offerter och valt ut en lämplig leverantör som ska installera solpaneler på taket. I nuläget inväntar vi bygglov från kommunen eftersom fastigheten är q-märkt.

Förvaring utanför förråden

Vi vill påminna om att det bara är i sitt utmärkta förråd förvaring är tillåtet. I källaren har någon ställt möbler och prylar utanför cykelrummet. Ägaren ska omedelbart komma och hämta dem!

Så här i juletider vill vi också påminna om brandsäkerhet:
• Kontrollera att din brandvarnare fungerar! Styrelsen kan hjälpa till om du behöver hjälp med det.
• Ha uppsikt över tända ljus och kom ihåg att släcka dem när du lämnar rummet.
• Ställ inte saker i allmänna utrymmen som kan brinna eller försvåra utrymning, såsom barnvagnar och soppåsar!
• Rengör köksfläkt och filter regelbundet för att undvika brand.

GOD JUL ÖNSKAR STYRELSEN!

Kallelse till årsstämma för brf Moltas

På styrelsemötet 27 april beslöt styrelsen i Brf Moltas att röstning vid årsstämma 2021 ska ske genom poströstning. Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening inkomma med poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska smittspridningen på grund av rådande Coronapandemi.

Stämman hålls enbart medelst poströstning. Här finns därför underlag för poströstning, med dagordning enligt stadgarna samt styrelsens förlag till beslut.

Alla medlemmar får en papperskopia på årsredovisningen. Den finns också att läsa under Dokument på brfmoltas.se.

Medlemmarna har rätt att skriftligen komma in med frågor till styrelsen senast tio dagar före stämman. Styrelsen ska skriftligen svara på frågorna senast fem dagar före stämman och svaren kommer finnas tillgängliga hos föreningen och publiceras på föreningens webbplats.

Den som poströstar förs in i röstlängden och anses delta vid föreningsstämman.

Om minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär bordläggning av en punkt, kommer ärendet skjutas upp till en fortsatt stämma som inte ska vara en poströstningsstämma.

Poströst lämnas eller skickas till:

Brf Moltas
Kungsgatan 7B BV
753 16 Uppsala
(den vita brevlådan bredvid hissen) eller e-postas som scannat dokument till styrelsen@brfmoltas.se.

Vårbrev

Hej alla boende i Brf Moltas!
Våren börjar krypa sig på och det är dags att uppdatera er om vad som sker i huset.

Uppsala Vatten har gått ut med information att vattenavgiften höjs med 6 procent från och med 1 april 2021. Ni boende kommer inte behövs göra något aktivt utan den nya taxan kommer att debiteras som tidigare varje kvartal.

I och med att hissen strulat på A-sidan har föreningen tecknat ett nytt serviceavtal med Kone som har hand om våra hissar. Förhoppningen med avtalet är att de ska kunna förhindra att hissen fastnar som tidigare genom att ha en bättre övervakning av hissen.

Vi planerar att under våren göra en cykelrensning på våra cykelparkeringar för att se om det går att skapa mer plats för boendes cyklar. Lappar kommer att sättas ut på alla cyklar som står på våra parkeringar inom ett par veckor. Vet du med dig att du har en cykel parkerad är det bra att hålla utkik efter lappar under den kommande perioden. Cyklar som har kvar lappar efter två veckor kommer lagerhållas nere i källaren i tre månader och Uppsala Returcyklar hjälper oss med rensningen.

Under våren har vi tagit in offerter för solceller till föreningen och kommer se över om det kan vara ett alternativ inför framtiden.

Vi har fått in frågor angående att fönsterkarmarna på huset börjar bli slitna. För infon planerar vi att de åtgärdas under våren 2022.

Styrelsen påminner alla boende i huset att visa hänsyn till grannar då vi fått mail om musik och hög ljudnivå sent om kvällar och nätter.

Grillsäsongen närmar sig och på innergården står just nu privata grillar runt grill-/uteplatsen. Vet du med dig att du har en grill som står ute på gården önskar vi att den plockas in då det inte ska stå privata grillar på innergården.

Det har kommit till vår kännedom att Telia har skickat ut felaktiga fakturor avseende Tvillingabonnemang för TV-boxar till hushåll i föreningen. Har du fått en sådan faktura och inte har dubbla TV-boxar i ditt hushåll rekommenderar vi att ni kontaktar Telia på 90 200 och ber dem dra tillbaka fakturan.

Slutligen vill vi informera att årsmötet är planerat till tisdag 25 maj, en formell kallelse kommer inom kort med mer information om tid och plats.

Vi önskar er en solig och trevlig vår,
Styrelsen Brf Moltas

Byte av fiberutrustning/Internet and TV upgrade

Hej medlemmar!

Som vi tidigare informerat kommer en uppgradering av vår fiberutrustning att ske 15 december.

En tekniker kommer hit och genomför en uppgradering av switcharna i källaren för att vårt hus ska klara av den höjda hastigheten. Själva bytet innebära normalt en kort störning i uppkopplingen hos samtliga hushåll under några minuter förutsatt att teknikerna inte stöter på några problem.

Inför bytet kommer samtliga hushåll erhålla varsin switch, TV-box och TV-kontroll. Några i styrelsen kommer (med munskydd) den här veckan att gå runt och dela ut dessa under flera tillfällen. Ni kan kontakta oss om ni inte har erhållit er switch så löser vi det.

Switchen ni erhåller ska enligt rekommendationer från Telia bytas under måndag eftermiddag/kväll 14 december, och om du vet med dig att du inte kommer vara hemma då kan switchen bytas tidigare. Byts switchen i lägenheten efter teknikern varit här den 15 december finns det risk att er uppkoppling inte kommer fungerar, då hänvisar vi er till Halebop-kundsupport som efter bytet kommer att vara vår leverantör av internet.

Instruktioner för installation medföljer i förpackningen till switchen, om någon vill ha hjälp att installera den kan ni maila styrelsen alternativt kontakta någon av nedanstående nummer.
Bytet av TV-box och TV-kontroll är frivilligt även om samtliga hushåll kommer erhålla nya.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Moltas
styrelsen snabel-a brfmoltas punkt se

Kontaktuppgifter för frågor eller hjälp med bytet
Simon Varedian
Johanna Börs

==================

Notification about internet and TV upgrade
The house will get faster internet connection December 15th. Because of that, the IT-switch in each apartment has to be replaced with a new one. The directors of brf Moltas will several times this week walk around and distribute them. You should install the new switch on Monday afternoon/evening December 14th.
You will also receive a new TV-box and remote control.

Please contact
Simon Varedian or
Johanna Börs or
styrelsen aaattt brfmoltas dott se
if you have any questions or if we haven’t been able to pass you the equipment.

Höstinformation till boende i brf Moltas

Förändringar för TV, bredband och telefoni

Brf Moltas har tecknat ett nytt avtal för leverans av TV och bredband. Bredband kommer att levereras av Halebop och TV även fortsättningsvis av Telia. Det nya avtalet kommer att innebära lägre kostnad för föreningen, snabbare bredband och uppdatering av gammal hårdvara.
Vad innebär det nya avtalet?
Bredband
• Bredbandet kommer att bli markant snabbare: från 10 mbit/s till 1000 mbit/s. Detta betyder att du som idag betalar extra för snabbare bredband sparar en slant varje månad.
TV
• Om du idag har utökad TV från Telia (utanför det kollektiva avtalet) kommer detta att fungera även efter bytet.
• Du kommer att erhålla en ny TV-box. TV kommer även fortsättningsvis att fungera med den befintliga TV-boxen, men då befintlig TV-box är ca 10 år gammal är det dags att byta ut den för att undvika framtida störningar, samt att den nya TV-boxen har modernare funktioner. Föreningen kommer att tillhandahålla alla hushåll med en ny TV-box inför bytet och den gamla TV-boxen återvinner du som elektronik på närmaste återvinningscentral (ej i föreningens soprum). Den nya TV-boxen behöver, precis som befintlig, nätverksanslutning, HDMI-anslutning samt el-anslutning.
• Kanalutbudet kommer inte att förändras markant från befintligt utbud. Det nya utbudet blir enligt följande:

Mailfunktionen (och eventuella andra mervärdestjänster)
• Alla tjänster kopplade till det befintliga avtalet kommer att avslutas. Detta innebär att om du har exempelvis din mailadress kopplat till det befintliga avtalet med Telia, så kommer den inte att fungera när det nya avtalet börjar gälla. Det finns tyvärr inget sätt att kunna behålla sin mailadress, då Telia inte längre erbjuder mailtjänster kopplat till sina övriga tjänster. Notera att alla som har en mailadress från Telia idag, behöver skaffa en ny mailadress (exempelvis via Gmail, Hotmail eller outlook) och anmäla bytet till relevanta företag. Denna process bör påbörjas så snart som möjligt.
Telefoni
• Bredbandstelefoni kommer inte att ingå i avtalet, utan det skaffar man själv. Om man önskar ha kvar sin bredbandstelefoni så behöver man koppla om från det kollektiva avtalet till ett eget, exempelvis med Telia. Kostnaden för ett privat abonnemang för bredbandstelefoni hos Telia ligger på ca 149 kr/månad. Omkopplingen gör man enklast genom att ringa till Telia på 020-202070.
Vad ska jag tänka på praktiskt?
• Brf Moltas kommer även fortsättningsvis att stå för kostnaden för TV och bredband, notera dock att det nya avtalet medför en kostnad för er som önskar behålla eller införskaffa bredbandstelefoni. Bredbandstelefoni och mailfunktionen hos Telia försvinner.
• Den bredbandswitch och switch för TV ni har idag, behåller ni (ni behöver alltså inte koppla om eller byta någonting i ”skåpet” i lägenheten). Den enda hårdvara som kommer att bytas ut är TV-boxen, samt den kollektiva switchen i källaren.
• Bytet kommer inte medföra några stora störningar. Möjligen kommer ni att kopplas bort under en mycket kort stund då teknikerna byter över din lägenhet från den gamla kollektiva switchen till den nya. Om bredband och TV inte automatiskt fungerar igen, brukar det räcka med att man startar om enheterna för att det ska fungera som vanligt.
• Ingen installation behöver utföras praktiskt i din lägenhet.
När sker ändringen?
Datum för bytet kommer att meddelas så snart styrelsen erhåller ett datum för bytet.

Som ni kan läsa ovan är det bara att sitta lugnt i båten och vänta på att ni snart ska kunna surfa med en betydligt högre hastighet, vilket kommer underlätta all digitalisering i hemmet. 

Gårdens grindar

Grindarna på gården är slitna och kommer att ses över under hösten. Det kommer inte ske någon förändring i storlek, funktion eller utseende, dock kommer de grindar som behöver det, stabiliseras upp och lagas.
Grinden mot Skolgatan kommer att vändas, för att underlätta ”den automatiska” stängningen. Grinden kommer iom vändningen att öppnas inåt och därmed blir nerförsbacken en fördel för stängningen av grinden.

Har du frågor kopplat till informationen är du välkommen att kontakta styrelsen på: Styrelsen@brfmoltas.se
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen brf Moltas

Kallelse till årsstämma för brf Moltas

Alla medlemmar kallas härmed till föreningsstämma torsdag 4 juni kl 19:00 i styrelserummet ute på gården. Vid dåligt väder är vi i källaren. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 24 maj.

Förslag på dagordning:
1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2) Val av ordförande på stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Fastställande av dagordningen
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning
8) Föredragning av revisionsberättelsen
9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
12) Beslut om arvoden
Förslag: Den kommande styrelse får arvoderas på totalt 40 000 kr.
13) Eventuella motioner
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
15) Val av revisor och suppleant
16) Val av valberedning
17) Övriga ärenden
Högre grindar med lås runt gården, se bilagan från brf Brandsoldaten. Moltas styrelse undrar vad ni tycker om förslaget.

Kontakta ledamoten Henrik Witt-Strömer om du är intresserad av styrelseuppdrag.

Välkomna!