Kallelse till årsstämma för brf Moltas

Alla medlemmar kallas härmed till föreningsstämma tisdagen 7 juni kl 18:30 på Hotel Linné (Skolgatan 45).

Förslag på dagordning:
1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2) Val av ordförande på stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Fastställande av dagordningen
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning
8) Föredragning av revisionsberättelsen
9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
12) Beslut om arvoden
13) Val av styrelseledamöter och suppleanter
14) Val av revisor och suppleant
15) Ev. val av valberedning
16) Övriga ärenden

Kontakta valberedarna Desiree Koslin och Karin Sundberg om du är intresserad av styrelseuppdrag.

Välkomna!

PS: Det bjuds på fika!