Kallelse till årsstämma för brf Moltas

Alla medlemmar kallas härmed till föreningsstämma tisdagen 7 juni kl 18:30 på Hotel Linné (Skolgatan 45).

Förslag på dagordning:
1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2) Val av ordförande på stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Fastställande av dagordningen
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning
8) Föredragning av revisionsberättelsen
9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
12) Beslut om arvoden
13) Val av styrelseledamöter och suppleanter
14) Val av revisor och suppleant
15) Ev. val av valberedning
16) Övriga ärenden

Kontakta valberedarna Desiree Koslin och Karin Sundberg om du är intresserad av styrelseuppdrag.

Välkomna!

PS: Det bjuds på fika!

Överfullt i soprummet

Hej alla i huset,

Som ni kanske har märkt är det mycket sopor i soprummet just nu. Det beror på att SamTek som hämtar papper, plast, kartong, metall och glas har gått i konkurs.

Vi har tecknat avtal med ett annat företag som kommer börja hämta senast måndag. Försök undvik att tömma ännu fler saker i de redan överfulla kärlen.

Brännbart och kompost hanteras av kommunens entreprenör och påverkas inte av konkursen.

Avloppsproblem och obehöriga i trapphuset

Avloppsproblem

Flera har problem med stopp i avloppet i kök och badrum. UBC har fått komma hit och rensa rören. Eftersom vi har fått upprepade rapporter om det här kommer vi anlita en firma som ska undersöka rörens status. Hör av er till styrelsen om ni har avloppsproblem.

Obehöriga i trapphuset

Vid ett flertal tillfällen har okända personer vistats i huset. En cykel från stället på A-sidan har även blivit stulen. Vi vill påminna om att inte släppa in personer som inte har något ärende i huset! Och att se till att ingen går in bakom er när ni öppnar dörren.

Kallelse till ny extra stämma

Extra stämma onsdag 2015-11-11 kl 19:00 i källarkorridoren

Dagordning

1) Upprättande av röstlängd
2) Val av mötesordförande
3) Val av mötessekreterare
4) Fastställande av dagordning
5) Val av två justeringspersoner
6) Beslut om stadgeändring:

1) Särskild ersättning för andrahandsuthyrning. Förslag:
att lägga till följande stycke i §7 i stadgarna:
”Avgift för andrahandsuthyrning kan tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete vid andrahandsuthyrning får av bostadsrättshavaren uttas avgift för andrahandsuthyrning med belopp motsvarande högst 10 % av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring vid tidpunkten för ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning av bostadsrätt.”

2) Avskrivning – att föreningen får gå med förlust med anledning av förändrat regelverk som trädde i kraft vid årsskiftet. Förslag:
att ersätta ordet ”kostnader” i §7 andra stycket i stadgarna med ordet ”utgifter”.

7) Övrig information till och från styrelsen

För att stadgeändringarna ska gå igenom ska exakt samma förslag beslutas om på det här mötet som på extrastämman i september.

Med vänliga hälsningar
Fredrik Edemar, sekreterare i brf Moltas